Ekologické likvidaceEkologické likvidace

Ekologické likvidace tuhých i tekutých nebezpečných odpadů

Dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.

  • evidence (místo, druh, množství) 
  • analýza (pro určení technologie ekologické likvidace)
  • doprava na místo likvidace
  • ekologická likvidace (podle výsledku analýzy)

Provádíme sběr těchto odpadů:

020106    Zvířecí trus, moč a hnůj
060101     Kyselina sírová a kyselina siřičitá
070104     Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
080111      Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebebezpečné látky
080112     Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod č.080111
080410    Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod č.080409
120112      Upotřebené vosky a tuky
130110     Nechlorovaný hydr.olej
130205     Nechlorovaný mot., převod a / nebo mazací olej
130502     Kal z odlučovačů oleje
130503     Kal z lapáků nečistot
130701     Topný olej a motorová nafta
130702     Motorový benzin
130802     Jiné emulze
140603     Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
150102     Plastové obaly
150104     Kovové obaly
150110     Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
150202     Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
160103     Pneumatiky
160107     Olejové filtry
160114     Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
160507     Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
160508     Vyřazené organické chemikálie
160601     Olověné akumulátory
160606     Odděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů
160708     Odpady obsahující ropné látky
170903     Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky
170904     Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č.170903
180101     Ostré předměty (kromě č.180103)
180103     Odpady na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce
180106     Chemikálie které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
180203     Odpady na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce
190810     Směs tuků a olejů z odlučovače tuků neuvedená pod č.190809
200108     Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
200114     Kyseliny
200115     Zásady
200121     Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
200301     Směsný komunální odpad

Potřebujete více informací? Kontaktujte nás telefonicky na: +420 585 438 653 nebo pomocí kontaktního formuláře