Ekologické likvidace tuhých i tekutých nebezpečných odpadů

Ekologické likvidace

Ekologické likvidace tuhých i tekutých nebezpečných odpadů

Dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.

  • evidence (místo, druh, množství) 
  • analýza (pro určení technologie ekologické likvidace)
  • doprava na místo likvidace
  • ekologická likvidace (podle výsledku analýzy)

Provádíme sběr těchto odpadů:

020106 Zvířecí trus, moč a hnůj
060101 Kyselina sírová a kyselina siřičitá
070104 Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
080111 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebebezpečné látky
080112 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod č.080111
080410 Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod č.080409
120112 Upotřebené vosky a tuky
130110 Nechlorovaný hydr.olej
130205 Nechlorovaný mot., převod a / nebo mazací olej
130502 Kal z odlučovačů oleje
130503 Kal z lapáků nečistot
130701 Topný olej a motorová nafta
130702 Motorový benzin
130802 Jiné emulze
140603 Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
150102 Plastové obaly
150104 Kovové obaly
150110 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
150202 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
160103 Pneumatiky
160107 Olejové filtry
160114 Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
160507 Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
160508 Vyřazené organické chemikálie
160601 Olověné akumulátory
160606 Odděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů
160708 Odpady obsahující ropné látky
170903 Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky
170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č.170903
180101 Ostré předměty (kromě č.180103)
180103 Odpady na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce
180106 Chemikálie které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
180203 Odpady na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce
190810 Směs tuků a olejů z odlučovače tuků neuvedená pod č.190809
200108 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
200114 Kyseliny
200115 Zásady
200121  Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
200301 Směsný komunální odpad

Potřebujete více informací?

Zavolejte nám ještě dnes

Kontaktovat nás můžete také pomocí kontaktního formuláře